TERAPEUTA ZAJĘCIOWY W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

 • MED.13.: Praktykujący komplementarne metody terapii

Dla kogo Terapeuta zajęciowy?

 • Terapia zajęciowa to kierunek, który przygotowuje naszych Absolwentów do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów terapeutycznych z podopiecznymi, ich rodzinami, środowiskiem oraz całym zespołem aktywizująco-terapeutycznym. Zadaniem terapeuty jest również rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb psychospołecznych i biologicznych swoich podopiecznych, co pozwala planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych. Praca w tym zawodzie wymaga także szczegółowego dokumentowania, monitorowania oraz oceniania przebiegu całego procesu terapeutycznego.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
 • zajęcia odbywają się co tydzień w czwartki, soboty i niedziele

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja alternatywna
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Metodyka terapii zajęciowej
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • Praktyka zawodowa semestr II
 • Praktyka zawodowa semestr III
 • Praktyka zawodowa semestr IV

Praktyka zawodowa 4 tygodnie (Łącznie 160 godzin).

Uzyskany Tytuł

Zaświadczenie  potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych  oraz dyplom ukończenia kierunku terapeuta zajęciowy otrzymuje po zdanym państwowym egzaminie zawodowym

Praca

Terapeuta zajęciowy może otworzyć własną działalność, prowadzić warsztaty z zakresu terapii zajęciowej lub podjąć pracę w domach pomocy społecznej czy domach opieki nad osobami starszymi

 

puste