REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez UĹźytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, zwanej dalej w skrócie Strona.

2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. UĹźytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, regulaminu obowiązującego w CKUiP w Zielonej Górze oraz zasad prawidłowego i moralnego współżycia społecznego.

4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest:

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze
ul. S. Staszica 2
65-175 Zielona Góra
zwany dalej „Szkołą”.

5. Obsługę techniczna serwera Strony zapewnia:
Administrator strony:
Katarzyna Bemben

6. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące uĹźywki lub przemoc, obraĹźające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób a takĹźe godzące w dobre imię Szkoły.

7. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres administratora: cku@cku.zgora.pl

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.

2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

3. KaĹźdy UĹźytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych. Szkoła nie ponosi Ĺźadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Stronie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej uĹźytkowników.

4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.

5. Szkoła informuje, Ĺźe niektóre usługi dostępne na Stronie aktualnie lub w przyszłości, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii, umoĹźliwiają uĹźytkownikom samodzielne i dobrowolne udostępnianie swoich danych osobowych innym uĹźytkownikom. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszenia niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres administratora udostępniony na Stronie.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany staja się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.

puste