Zielona Góra 31.08.2020r.

 

Procedura postępowania
w okresie pandemii COVID-19 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze

 1. Podstawa prawna

 

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12sierpnia 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

 1. Wejście do szkoły

 1. Nauczyciel przychodzi do pracy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. W drodze do i ze szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. Czas pracy szkoły trwa od godziny 8.00 do godz. 20.30, czas pracy sekretariatu trwa od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00, w soboty od godziny 9.00 do godziny 14.00.

 4. Nauczyciele i słuchacze w przestrzeni publicznej szkoły maja obowiązek zasłaniania ust i nosa. Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia w osłonach ust i nosa (maseczka i/lub przyłbica) – decyzję o uĹźywaniu osłon w trakcie zajęć lekcyjnych podejmuje bezpośrednio nauczyciel.

 5. Przed wejściem do szkoły naleĹźy zdezynfekować ręce oraz zachować dystans przynajmniej 1.5 m od innych osób.

 6. Do szkoły moĹźe uczęszczać słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 7. Słuchacze wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami zachowując zasady:

 1. dystansu od innych słuchaczy minimum 1.5 m,

 2. dystansu od pracowników szkoły minimum 1.5 m,

 

 1. Pobyt w szkole:

 1. Nauczyciele i słuchacze dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły oraz sal lekcyjnych przed każdą lekcją, zachowują dystans co najmniej 1.5m, w przestrzeni publicznej noszą osłonę ust i nosa.

 2. Po wejściu do sali lekcyjnej nauczyciel wskazuje słuchaczom gdzie mają zając miejsca (w miarę możliwości lokalowo-sprzętowych jeden słuchacz w jednej ławce).

 3. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej, słuchacz może ściągnąć osłonę ust i nosa, pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu.

 4. Opiekunowie semestrów, nauczyciele przeprowadzają na pierwszych zajęciach szkolenie słuchaczy z procedur zachowania reĹźimu sanitarnego w szkole z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ, GIS.

 5. W trakcie zajęć nauczyciel, o ile warunki pogodowe na to pozwalają, pracuje przy otwartych oknach oraz na bieżąco kontroluje bezpieczny dystans pomiędzy słuchaczami, a w razie konieczności wydaje stosowne polecenia.

 6. Po zakończonych zajęciach nauczyciel informuje słuchaczy by spędzali przerwy na dworze, jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, lub na korytarzu, na którym znajduje się sala lekcyjna, w której będą mieć lekcje. Spędzanie przerw w innych obszarach niĹź w pobliĹźu sali lekcyjnej, w której odbędzie się lekcja, jest zabronione ze względów sanitarnych.

 7. Słuchacz korzysta WYŁĄCZNIE Z WŁASNYCH PRZYBORÓW I PODRĘCZNIKÓW, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym słuchacza. Słuchacze NIE WYMIENIAJĄ SIĘ przyborami szkolnymi ani innymi przedmiotami osobistego uĹźytku między sobą.

 8. Słuchacz, u którego nauczyciel zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (szczególnie kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, podwyĹźszona temperatura lub gorączka i in.) wysyłany jest do domu lub do przygotowanego izolatorium. O takim fakcie powiadamiany jest dyrektor lub wicedyrektor.

 

 1. Wyjście ze szkoły

 1. Nauczyciele i słuchacze wychodzą ze szkoły wyznaczonymi wyjściami - przez cały czas należy zachować bezpieczną odległość ok 1.5 m.

UWAGA!

Wszelkie zmiany związane ze zmianą miejsca prowadzenia zajęć

dydaktycznych, należy zgłaszać dyżurującemu dyrektorowi lub w sekretariacie szkoły.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u słuchacza lub pracownika szkoły

 1. Jeżeli słuchacz przejawia niepokojące objawy choroby, należy go odizolować w przeznaczonym na ten cel izolatorium, zmierzyć mu temperaturę, zachowując bezpieczny dystans 2 m.

 2. Jeżeli pomiar temperatury wykaże powyżej 37 stopni Celsjusza, słuchacz odsyłany jest do domu i informowany o konieczności udania się do lekarza.

 3. Słuchacz ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły o wyniku badania przez lekarza.

 4. Dyrektor informuje organ prowadzący, Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną o podejrzeniu zakażenia u słuchacza.

 5. Obszar, w którym przebywał słuchacz zostaje poddany sprzątaniu i dezynfekcji.

 6. Dyrektor stosuje się do poleceń otrzymanych od inspektora stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 7. Pracownicy szkoły są poinformowani, Ĺźe w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem a w razie potrzeby z właściwymi słuĹźbami.

 8. Pracownik, który w czasie pracy zauwaĹźył u siebie objawy chorobowe charakterystyczne dla SARS-CoV-2 niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia, zachowując bezpieczny dystans przeprowadza z nim wywiad i zaleca kontakt z lekarzem. Do czasu ustalenia stanu zdrowia, dyrektor odsuwa pracownika od pracy. O wynikach badań lekarskich pracownik informuje niezwłocznie dyrektora.

 9. Obszar w którym poruszał się pracownik zostaje poddany sprzątaniu i dezynfekcji.

 10. Dyrektor informuje organ prowadzący i Stację Sanitarno-epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji i stosuje się do otrzymanych od właściwych służb poleceń.

 11. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji, i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły i zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

 12. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

UWAGA!

W związku z tym, Ĺźe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektronik” w Zielonej Górze, niektóre decyzje podjęte w związku z SARS-CoV-2 w stosunku do CKZiU „Elektronik”, będą równieĹź dotyczyły CKUiP

 

 

 1. Wykaz najwaĹźniejszych telefonów

 • sekretariat szkoły (68)4530133 ;

 • dyrektor departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (68) 457 56 33;

 • stacja sanitarno-epidemiologicznej – 507 055 962;

 • Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. Oddział Chorób ZakaĹşnych Zielona Góra ul. Zyty 26 tel.(68) 329 64 78 lub (68) 329 64 81;

 • słuĹźby medyczne – (68) 3296478, 68 3296481 lub alarmowy 112, 999.

 

 

 

 

puste