Podanie Elektroniczne LOPODANIE ELEKTRONICZNE

kod pocztowy: miejscowość: ulica: nr:
miejscowość / rok ukończenia / zawód / specjalność
Stwierdzam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe. W przypadku nie uzyskania promocji na semestr wyższy proszę o zezwolenie na powtarzanie semestru i wpis na listę słuchaczy w następnym semestrze/ roku szkolnym.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przetwarzanych danych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, 65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2, tel. 68 45 30 133. Podane we wniosku dane będą przetwarzane w celu przyjęcia do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO) oraz Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60). Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu: a) w przypadku kandydata, który został przyjęty do przedszkola przez okres uczęszczania do placówki, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). b) w przypadku kandydata, który nie został przyjęty do placówki przez 2 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacji. W czasie rekrutacji dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Gdy kandydat zostanie przyjęty do placówki jego dane mogą być udostępniane: Ministerstwu Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, kuratorium oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organowi prowadzącemu – Urząd Miasta Zielona Góra, ubezpieczyciel (umowa przetargowa - UM Zielona Góra), podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych (np. Vulcan Sp. z o.o. - Sekretariat Optivum, Świadectwa Optivum, Dziennik elektroniczny), podmioty serwisujące urządzenia administratora: administrator sieci. Dane mogą być udostępnione również w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd, ZUS, MOPS, KRUS, PCPR itp.). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 880 100 339, email: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności szkoły.


........................
(data i czytelny podpis)
puste