OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA W CKUiP

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

 • Kwalifikacja Z.5: Świadczenie usług opiekuńczych

Dla kogo Opiekunka środowiskowa?

 • Opiekunka środowiskowa to zawód wymagający zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym, odporności na stres oraz wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych. Słuchacz tego kierunku zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem potrzeb podopiecznych, organizowaniem prac opiekuńczych, motywowaniem podopiecznego do podjęcia aktywności społecznej, a także nabywa praktycznych umiejętności opiekuńczych. Praca w tym zawodzie polega nie tylko na udzielaniu pomocy doraźnej w codziennych czynnościach, zapewnianiu opieki osobom chorym i niesamodzielnym, ale też organizowaniu pomocy finansowej, niezbędnych lekarstw, transportu do jednostek medycznych oraz udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Organizacja nauki:

 • kwalifikacja kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa rok (2 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Organizacja pracy zespołu

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społeczngo

 • Człowiek w środowisku społecznym
 • Język migowy

Z.5: Świadczenie usług opiekuńczych

 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Aktywizacja osoby podopiecznej 

Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 320 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Co dalej?

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie.

Praca

Opiekunka środowiskowa może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach opieki społecznej, domach później starości, hospicjach, placówkach paliatywnych, a także podjąć współpracę z fundacjami oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi.