censym_baner_maly

 

OGŁOSZENIA O PRACĘ

 


 

Zielona Góra  27.11.2017r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU

 na stanowisko Główny księgowy 1 etat

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

 w Zielonej Górze

 

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Głównego Księgowego została wybrana Pani Elżbieta Dąbrowska zamieszkała w Zielonej Górze.

UZASADNIENIE:

Oceniając kwalifikacje kandydatów komisja kierowała się przede wszystkim:

  • posiadaną wiedzą dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań na stanowisku Głównego Księgowego,
  • posiadaną wiedzą na temat CKUiP,
  • predyspozycjami kandydata, gwarantującymi rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

W ocenie komisji Pani Elżbieta Dąbrowska posiada wystarczającą wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań na danym stanowisku oraz predyspozycje do wykonania powierzonych obowiązków. 

 

                                                                                                           DYREKTOR CKUiP

                                                                                                   mgr inż. Bogusław Baszczak

                                        

                                                                                             ......................................................                                                                                            (Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej)

 


 

 

Zielona Góra, 06.11.2017 r.

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze

 

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 WYMIAR – 1 ETAT

 

1. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
   1) wymagania niezbędne:
      a) wykształcenie średnie ekonomiczne,
      b) biegła umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu,
      c) znajomość programu Vulcan ( Vat, sprawozdawczość ), e-PFRON, PŁATNIK, OTAGO,
      d) 6 lata pracy, w tym w księgowości budżetowej jednostki sektora finansów publicznych,
      e) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
      f) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
      g) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
      h) znajomość regulacji prawnych – ustaw i rozporządzeń związanych z pełnieniem obowiązków służbowych.
   2) wymagania dodatkowe:
      a) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
      b) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, dyspozycyjność,
      c) wysoka kultura osobista, samodzielność, komunikatywność,
      d) umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
      e) umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości,
      f) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
      g) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
     1. Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegając
         zwłaszcza na:
      a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu archiwowania i kontroli dokumentów w sposób
          zapewniający:
         - właściwy przebieg operacji gospodarczych,
         - ochrona mienia będącego w posiadaniu jednostki,
         - sporządzenie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
     b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów
         wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
         - terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
         - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowo i prawidłowo rozliczanie osób majątkowo
           odpowiedzialnych za to mienie,
         - prawidłowo i terminowo dokonywanie rozliczeń finansowych,
     c) nadzorowanie całokształtu prac zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki
         organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie.
     2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegające zwłaszcza na:
         - wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasadę wykonywania
           budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
         - zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
         - przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
         - zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz zapłaty zobowiązań.
     3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych
         będących w dyspozycji jednostki.
     4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
         - wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
         - wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz
           innych zmian,
         - następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
     5. Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników.
     6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki.

3. Warunki pracy na stanowisku głównego księgowego:
     1) praca w wymiarze 1 etatu,
     2) 40 godzin tygodniowo,
     3) miejsce pracy: siedziba CKUiP przy ul. Staszica 2 w Zielonej Górze,
     4) umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
     5) specyfika pracy: np. (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie).

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
    6,27

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
     1) cv i list motywacyjny,
     2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy,
     3) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
     4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Termin i miejsca składania dokumentów:
     1) dokumenty można składać do 20.11.2017r. do godz. 16:00,
     2) w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko – Główny księgowy” osobiście, lub listem poleconym,
     3) w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, 65-175 Zielona Góra
        ul. Staszica 2, pok. 55 II piętro lub pok. 34 I piętro, w godz. od 8:00 do 16:00.

7. Informacje dodatkowe:
     1) telefon kontaktowy 68 45-30-131 lub 68 45-30-133
     2) aplikacje, które wpłyną do CKUiP po terminie nie będą rozpatrywane,
     3) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub pisemnie powiadomieni o terminie
        postępowania sprawdzającego,
     4) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w CKUiP w Zielonej Górze (tablica
        ogłoszeniowa I piętro przy pokoju 34) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej CKUiP (adres: www.bip.cku.zgora.pl),
     5) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego
        zostaną odesłane pocztą.


                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                        mgr inż. Bogusław Baszczak

puste