Zadania doradcy zawodowego

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwym dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 • wskazanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej rzetelnej informacji na temat:
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym.
  • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym.
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych, zawodowych słuchaczom,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących słuchaczy do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy, itp.,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
  • wspieranie nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,
 • systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,
 • wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji, planowanie kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO / KONTAKT
 
 
wtorek  8.30 - 12.30
środa 8.30 - 12.30 
czwartek 13.00 - 15.00
 
zapraszamy do biura przy ulicy Dolina Zielona 19 w Zielonej Górze (nad warsztatami samochodowymi ZSEiS)
 
czwartek 15.00-18.00
piątek 15.30 - 17.30
sobota 8.00-13.00
 
zapraszamy do siedziby CKUiP ul. Staszica 2 w Zielonej Górze

tel. 68 45 30 156 lub 68 45 30 133

 

 

puste