BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze

działając w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra

 

OGŁASZA  KONKURS OFERT

na stanowisko doradcy metodycznego w zakresie:

religii  we wszystkich typach  szkół,

 

w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa przy   Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze

 

 1. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku doradcy metodycznego w w/w zakresie
 • ukończone studia magisterskie, przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
  z właściwego przedmiotu;
 • co najmniej sześcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;
 • zatrudnienie na podstawie mianowania w jednostce budżetowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra;

 

 1. Główne zadania doradcy metodycznego:

      1)   planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego;

      2)   rozwijanie umiejętności metodycznych;

      3)   podejmowanie działań innowacyjnych;

      4)   udzielanie indywidualnych konsultacji;

      5)   prowadzenie lekcji i zajęć otwartych  oraz zajęć warsztatowych;

      6)   organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno – wychowawczą   nauczycieli.

                                      

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
 • cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku nauczyciela doradcy metodycznego ;
 • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
 • akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy wydane przez pracodawcę;
 • umowa o pracę lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę zawierające informację o formie zatrudnienia;
 • aktualna ocena pracy lub opinia dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 • zgoda dyrektora szkoły lub placówki na obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych zgodnie
  z zarządzeniem Nr 738/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

 Forma, miejsce i termin składania ofert:

 • forma: wszystkie dokumenty sporządzane osobiście powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, kopie składanych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez pracodawcę.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na stanowisko doradcy metodycznego w zakresie religii ’’ osobiście lub listem poleconym;

 • miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Staszica 2,  65-175 Zielona Góra

sekretariat sala nr 34 (parter).

 • termin: oferty należy składać w terminie do 20 czerwca 2017r.do godziny 15.00

 Dodatkowe informacje:

 • kontakt: Wicedyrektor ds. Samorządowego Ośrodka doskonalenia i Doradztwa Jadwiga Chmielewska 068 419 65 60;
 • oferty, które wpłyną do CKUiP po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane:
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie

      postępowania konkursowego;

 • informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w CKUiP

      w Zielonej Górze ul. Staszica 2  w Biuletynie Informacji  Publicznej CKUiP w Zielonej Górze www.ckuip.zielonagora.bip.doc.pl oraz na stronie  internetowej CKUiP www.ckuip.zgora.pl.

 • dokumenty ofertowe kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania

      konkursowego zostaną odesłane pocztą.

 

                                                                                              Bogusław Baszczak

                                                                                        Dyrektor CKUiP w Zielonej Górze


puste